Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Second Luxury B.V.;
Raadhuisstraat 12, 5582 JD Waalre;
Telefoonnummer: 040-7370455 (dinsdag t/m vrijdag) van 10.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@secondluxury.nl
KvK-nummer: 59972823
Btw-identificatienummer: NL853715865B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De aanvullende voorwaarden voor Consument


1. Definities
AVT: De Algemene Voorwaarden zoals gebruikt en voorgeschreven door de Thuiswinkelorganisatie, die van toepassing zijn op het gebruik van de Veilingwebsite door de Consument en alle Overeenkomsten die SL met de Consument sluit.
Bod: Een bieding van een bepaald bedrag door de Consument op een bepaald Product. Het Bod is gebaseerd op de eigen waarneming en op grond van de bezichtiging en eigen onderzoek van de Consument. Een Bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
Consument: Een natuurlijk persoon, niet in uitoefening van beroep of bedrijf, die zich als potentieel Koper registreert op de Veilingwebsite.
Koper: De Consument waarvan het Bod wordt Toegewezen door SL.
Overeenkomst: Een koopovereenkomst gesloten op de Veilingwebsite tussen de Verkoper en Koper betreffende een Product.
Product: Een door Verkoper aangeboden tweedehands luxe goed waar de Consument een Bod op uit kan brengen.
SL: De besloten vennootschap Second Luxury B.V., Kleine Berg 65, 5611 JT geregistreerd onder KvK-nummer: 59972823.
Toewijzing/Toewijzen: Het door SL accepteren van een Bod waarmee de Overeenkomst tot stand komt.
Veilingwebsite: De website www.secondluxury.nl die beheerd wordt door SL, waar Verkoper haar Product kan aanbieden en Consument een Bod uit kan brengen.
Veilingvoorwaarden: De voorwaarden waar gebruikers van de Veilingwebsite aan moeten voldoen voor het participeren aan de veiling op de Veilingwebsite van SL.
Verkoopprijs: De totaalprijs van het Bod, de BTW en de courtage die de Koper betaalt voor het Product.
Verkoper: Een natuurlijk persoon, niet in uitoefening van beroep of bedrijf, die middels de Veilingwebsite van SL zijn tweedehands luxegoed wil verkopen.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden als aanvulling op de AVT. De voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Veilingwebsite door de Consument alsmede op alle overeenkomsten die SL sluit en op aanbiedingen die SL jegens de Consument doet. De Consument accepteert deze aanvullende voorwaarden indien de Consument zich registreert op de Veilingwebsite. Algemene voorwaarden die de Consument hanteert worden bij dezen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. website
3.1 SL heeft een inspanningsverplichting om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.
3.2 De Consument is jegens SL gehouden om ieder apparaat waarmee de toegang wordt verschaft tot de website voldoende te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden die zich kunnen verspreiden via het internet. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk, en Consument is niet gerechtigd deze aan derden door te geven.
3.3 Consument is zich ervan bewust dat de website een elektronisch hulpmiddel is en SL afhankelijk is van de werking ervan. SL zal zich naar redelijkheid inspannen om zorg te dragen voor een goedwerkende Veilingwebsite.

4. Voorwaarden
4.1 Om deel te kunnen nemen dient de Consument zich te registreren op de door SL op de website voorgeschreven wijze. De Consument verklaart hierbij dat zij bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten, met in begrip van handelingen die betrekking hebben op registratie, bieden, het sluiten van een koopovereenkomst en het in eigendom ontvangen van een Product. SL behoudt zich echter het recht voor registratie en deelname aan de veiling, te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen zonder hiervoor enige uitleg verschuldigd te zijn.
4.2 De Verkoper van het item dient zich eveneens te hebben geregistreerd op de door SL op de website voorgeschreven wijze. De Verkoper verklaart hierbij dat zij bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten, met in begrip van handelingen die betrekking hebben op registratie, bieden, het sluiten van een koopovereenkomst en het in eigendom overdragen van een Product. SL behoudt zich echter het recht voor registratie en deelname te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen zonder hiervoor enige uitleg verschuldigd te zijn.
4.3 De Consument, Koper of Verkoper dienen zich op eerste verzoek van SL op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het niet is toegestaan om deel te nemen aan de website.
4.4 De door Consument of Verkoper ingevulde gegevens dienen naar waarheid te zijn ingevuld. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de Consument of Verkoper de verplichting om SL direct schriftelijk van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen en aan te passen.
4.5 De gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot de Veilingsite van SL zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden overgedragen. In geval van misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord dient dit direct aan SL te worden gemeld melden, zodat SL passende maatregelen kan nemen. Consument, Koper en Verkoper zijn te allen tijde gebonden aan de handelingen die op de veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden. SL is mede namens de Verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een Koper als gevolg van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de Bieder.

5. Hoedanigheid SL
Consument is zich ervan bewust dat SL optreedt als bemiddelaar voor de Verkoper ten behoeve van de verkoop van Producten. De Overeenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen de Verkoper en Koper.

7. Het Bod
7.1 Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door SL op de website wordt aangegeven. 
7.2 Na Toewijzing van een Bod is deze bindend voor zowel Koper als Verkoper. Door Toewijzing komt de Overeenkomst tot stand in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. De Consument is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Consument die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens SL en (na Toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit haar Bod jegens SL en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die het Bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
7.3 Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens SL en (na Toewijzing) jegens een Verkoper.

8. Bieden
Op grond van de eigen waarneming en na bezichtiging van het Product brengt de Consument (naar gelieve) een naar eigen inzicht redelijk Bod uit. Aan dit Bod is de Consument gebonden op het moment van uitbrengen. SL bepaalt of het Bod wordt Toegewezen.

9. De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door Toewijzing van een Bod door SL. Hierbij brengt Consument conform de Veilingvoorwaarden en procedure een Bod uit op het Product en zal conform de Veilingvoorwaarden en procedure worden bepaald welk Bod geaccepteerd wordt. SL heeft echter te allen tijde de laatste beslissing bij het accepteren van het Bod en heeft derhalve te allen tijde en naar eigen inzicht het recht een Bod af te wijzen. Aan de Overeenkomst zijn Koper en Verkoper gebonden.

10. Verkoopprijs
10.1 De prijs die de Koper betaalt is de totaalprijs bestaande uit het Bod plus 10% courtagekosten. De Verkoopprijs is inclusief BTW(voor zover deze van toepassing is). De hoogte van de Verkoopprijs is afhankelijk van het Bod van de Consument en de Toewijzing ervan door SL. Over de Verkoopprijs kan na de Toewijzing niet onderhandeld worden.
10.2 De courtagekosten bestaat uit de commissie die Consument aan SL verschuldigd is voor de verkoop van een Product.

11. Omschrijving Product
11.1 SL geeft een omschrijving van de Producten op de Veilingwebsite. Deze omschrijving is naar beste weten op de Veilingwebsite geplaatst. Aan de omschrijving kan de Consument geen rechten ontlenen.
11.2 Consument is zich ervan bewust dat voorafgaande aan de veiling de Consument 14 dagen de tijd heeft om het Product op een door SL nader te bepalen plaats mag komen bezichtigen en inspecteren. Hiervoor mag de Consument een deskundige meenemen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Consument om te verifiëren of de omschrijving klopt.

12. Herroeping
In afwijking van artikel 8 van de AVT is het recht op herroeping (bedenktijd) op Producten van de veiling rechtens uitgesloten. Producten die zijn Toegewezen aan de Consument verplichten de Consument tot afname.

13. Klachten
Voor klachten over de Veilingwebsite, de diensten of Producten van SL kan de Consument (en Koper) contact opnemen met SL via de contactgegevens zoals aangegeven op de Veilingwebsite. SL dient zorg te dragen voor een naar eigen inzicht redelijke en passende oplossing.

14. Garantie
14.1 Consument is zich ervan bewust dat SL enkel tweedehands luxe Producten verkoopt. Hierdoor kan een Product gebruiksslijtage vertonen en is in geen geval een nieuwstaat gegarandeerd. SL is niet aansprakelijk voor afwezigheid van enige conditie in de omschrijving van het Product.
14.2 In afwijking van artikel 10 lid 2 van de AVT, staat SL niet in voor geschiktheid van het Product anders dan normaal gebruik.
14.3 Voor Producten geeft SL geen garantie, tenzij Consument binnen een redelijke termijn, maar nooit langer dan twee weken vanaf het moment van levering aan SL kan bewijzen dat het Product ernstige verborgen gebreken vertoont of dat de omschrijving dusdanig onjuist is dat indien de gebreken of onjuiste omschrijving op het moment van bieden aan de Consument bekend waren geweest, de Consument naar alle redelijkheid een aanzienlijk lager Bod zou hebben gedaan of in zijn geheel van een Bod zou hebben afgezien.
14.4 In voornoemd geval zal SL naar eigen inzicht het Product terugnemen met restitutie tenzij het Product niet meer in de staat kan worden teruggebracht als op het moment van de veiling.
14.5 SL mag er standaard vanuit gaan dat de Consument het Product waarop zij wil bieden altijd vooraf komt bezichtigen, deze onderzoeksverplichting rust bij de Consument. De Consument is zich ervan bewust dat het niet gaan bezichtigen van een Product en het niet controleren van de omschrijving van het Product een beroep op dit artikel per definitie uitsluit.

15. Aansprakelijkheid
15.1 De aansprakelijkheid van SL voor indirecte schade is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van SL.
15.2 De aansprakelijkheid van SL voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van SL wordt gedekt en uitgekeerd, en in geval de schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt tot een maximaal bedrag van de Verkoopprijs van de Overeenkomst.

16. Levering
16.1 De Koper is bij Toewijzing verplicht het Product af te komen halen op een door SL nader te bepalen plaats binnen 14 dagen na Toewijzing, tenzij Consument en SL nadrukkelijk hebben afgesproken dat SL de levering van het Product zal verzorgen. Onder afhalen wordt mede verstaan het demonteren en gereed maken van het Product voor vervoer.
16.2 De levering heeft plaatsgevonden op het moment dat de Koper heeft getekend voor ontvangst. Dit in afwijking van artikel 11 sub 6 van de AVT. Het eigendom van het Product gaat pas over na betaling van de volledige Verkoopprijs.
16.3 SL is gerechtigd afname of levering van het Product te weigeren indien de Koper geen identiteitsbewijs kan aantonen.
16.4 Indien Koper het Product niet binnen de termijn van 15.1 af is komen halen en ook geen regeling tot levering heeft getroffen schendt de Koper de Overeenkomst en is SL gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en hiervoor schadevergoeding te vorderen, inclusief maar niet beperkt tot het voor rekening van de Koper opslaan van het Product, demontage etc. Dit laat onverlet het recht van SL om het Product opnieuw in de verkoop te brengen.
16.5 Voor levering door SL dient Consument apart een vergoeding te betalen, waarvan de hoogte nader wordt bepaald door SL. De nader te bepalen levertermijn is nimmer een fatale termijn en bindt SL slechts om redelijke inspanningen te doen deze levertermijn te behalen. Koper verplicht zich, in geval van levering door SL, dat zij op de afgesproken tijd en datum thuis is om het Product te ontvangen. Consument kan zich niet onttrekken van de verplichting tot betaling indien het Product niet op tijd geleverd is.

17. Eigendom en risico
Eigendom en risico van het Product gaat over na volledige betaling.

18. Betaling
18.1 Betaling door de Koper geschiedt op het moment van Toewijzing en kan enkel per iDealtransactie plaatsvinden. De betalingstermijn bedraagt 5 dagen, hiervoor wordt tevens een herinneringsmail verstuurd met hierin de betalingsgegevens. Indien nadrukkelijk schriftelijk een factuurtermijn is afgesproken heeft Koper een betalingstermijn van 14 dagen.
18.2 SL heeft het recht om de wettelijke incassokosten in rekening te brengen indien de Consument de betalingstermijn overschrijdt. Het wettelijke minimum hiervoor is EUR 40,--.

19. Overige bepalingen
19.1 SL houdt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen inzicht beslissingen te nemen inzake het accepteren, plaatsen en verwijderen van een Product op de Veilingwebsite, het accepteren van een registratie van een Consument, het accepteren van een Bod van een Consument of het Product te doen herveilen zonder hiervoor opgaaf van reden te doen. Maakt SL gebruik van voornoemd recht dan is SL hiervoor nimmer schadeplichtig.
19.2 Indien zich omstandigheden voordoen waardoor afname of levering van een Product, of de werking van de Veilingwebsite niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht voor een periode die langer dan 30 dagen duurt, heeft SL het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk te ontbinden zonder hiervoor gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
19.3 Er is sprake van overmacht in de volgende niet limitatieve situaties: brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, staking van personeel of hulppersoneel.
19.4 SL behoudt zich het recht voor om de aanvullende voorwaarden aan te passen.
19.5 Persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door SL nimmer aan derden verstrekt zonder toestemming van de Consument, Koper of Verkoper, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. Zie hiervoor onze privacyverklaring op de Veilingwebsite.

20. Toepasselijk recht
Op deze aanvullende voorwaarden en hieruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank te Oost-Brabant (’s Hertogenbosch).

De aanvullende voorwaarden voor Verkoper


1. Definities

Bod: Een bieding van een bepaald bedrag door de Consument op een bepaald Product. Het Bod is gebaseerd op de eigen waarneming en op grond van de bezichtiging en eigen onderzoek van de Consument. Een Bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
Consument: Een natuurlijk persoon, niet in uitoefening van beroep of bedrijf, die zich als potentieel Koper registreert op de Veilingwebsite.
Koper: De Consument waarvan het Bod wordt Toegewezen door SL.
Overeenkomst: Een koopovereenkomst gesloten op de Veilingwebsite tussen de Verkoper en Koper betreffende een Product.
Product: Een door Verkoper aangeboden tweedehands luxe goed waar de Consument een Bod op uit kan brengen.
SL: De besloten vennootschap Second Luxury B.V., Raadhuisstraat 12, 5582 JD Waalre geregistreerd onder KvK-nummer: 59972823.
Toewijzing/Toewijzen: Het door SL accepteren van een Bod waarmee de Overeenkomst tot stand komt.
Veilingwebsite: De website www.secondluxury.nl die beheerd wordt door SL, waar Verkoper haar Product kan aanbieden en Consument een Bod uit kan brengen.
Veilingvoorwaarden: De voorwaarden waar gebruikers van de Veilingwebsite aan moeten voldoen voor het participeren aan de veiling op de Veilingwebsite van SL.
Verkoopprijs: De totaalprijs van het Bod, de BTW en de courtage die de Koper betaalt voor het Product.
Verkoper: Een natuurlijk persoon, niet in uitoefening van beroep of bedrijf, die middels de Veilingwebsite van SL zijn tweedehands luxegoed wil verkopen.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Veilingwebsite door de Verkoper alsmede alle overeenkomsten die SL sluit en op alle aanbiedingen die SL jegens de Verkoper doet. De Verkoper accepteert deze voorwaarden op het moment van registratie op de Veilingwebsite. Algemene voorwaarden die de Verkoper hanteert worden bij dezen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Veilingwebsite
3.1 SL heeft een inspanningsverplichting om haar systemen passend te beveiligen tegen verlies van data en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.
3.2 De Verkoper is jegens SL gehouden om ieder apparaat waarmee de toegang wordt verschaft tot de Veilingwebsite voldoende te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden die zich kunnen verspreiden via het internet. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk, en Verkoper is niet gerechtigd deze aan derden door te geven.
3.3 Verkoper is zich ervan bewust dat de Veilingwebsite een elektronisch hulpmiddel voor de veiling is en SL afhankelijk is van de werking ervan. SL zal zich naar redelijkheid inspannen om zorg te dragen voor een goedwerkende Veilingwebsite.

4. Veilingvoorwaarden
4.1 Om deel te kunnen nemen aan een veiling dient de Consument zich te registreren op de door SL op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De Consument verklaart hierbij dat zij bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten, met in begrip van handelingen die betrekking hebben op registratie, bieden, het sluiten van een koopovereenkomst en het in eigendom ontvangen van een Product. SL behoudt zich echter het recht voor registratie en deelname aan de veiling, te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen zonder hiervoor enige uitleg verschuldigd te zijn.
4.2 De Verkoper van de veiling dient zich eveneens te hebben geregistreerd op de door SL op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De Verkoper verklaart hierbij dat zij bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten, met in begrip van handelingen die betrekking hebben op registratie, bieden, het sluiten van een koopovereenkomst en het in eigendom overdragen van een Product. SL behoudt zich echter het recht voor registratie en deelname aan de veiling, te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen zonder hiervoor enige uitleg verschuldigd te zijn.
4.3 De Consument, Koper of Verkoper dienen zich op eerste verzoek van SL op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het niet is toegestaan om deel te nemen aan de veiling.
4.4 De door Consument of Verkoper ingevulde gegevens dienen naar waarheid te zijn ingevuld. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de Consument of Verkoper de verplichting om SL direct schriftelijk van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen en aan te passen.
4.5 De gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot de Veilingsite van SL zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden overgedragen. In geval van misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord dient dit direct aan SL te worden gemeld melden, zodat SL passende maatregelen kan nemen. Consument, Koper en Verkoper zijn te allen tijde gebonden aan de handelingen die op de veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden. SL is mede namens de Verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een Koper als gevolg van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de Bieder.

5. De Veilingprocedure
5.1 De voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door SL bepaald. Dit betekent dat SL de bevoegdheid heeft om, indien daarvoor naar het oordeel van SL redelijke gronden zijn, geregistreerde personen niet tot de veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer Producten niet te veilen, een Bod niet te accepteren of de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
5.2 De duur van een veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat SL gerechtigd is om een veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen indien hiervoor, naar het oordeel van SL, redelijke gronden aanwezig zijn.
5.3 De instructies die SL verstrekt in het kader van de veiling, dienen te worden opgevolgd.
5.4 De gebruiker van de Veilingwebsite aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan: de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Veilingwebsite en/of de veiling, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van en/of gebreken in de Veilingwebsite en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software waar de Veilingwebsite op draait. Voorts kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Veilingwebsite en/of aan het onderliggende systeem aan een onbeperkte toegang tot de Veilingwebsite en/of een veiling en/of aan het uitbrengen van een Bod in de weg staan.

6. Hoedanigheid SL
6.1 SL treedt enkel op als bemiddelaar (op grond van machtiging) tussen de Verkoper en Koper door middel van de Veilingwebsite. De Verkoper is ervan op de hoogte dat de Overeenkomst rechtstreeks gesloten wordt tussen de Verkoper en Koper.
6.2 Door registratie op de Veilingwebsite machtigt Verkoper SL om namens de Verkoper de volgende handelingen te verrichten:
- Producten op de Veilingwebsite aanbieden;
- Een Bod accepteren of weigeren;
- Een Overeenkomst te sluiten met de Koper;
- Producten te laten bezichtigen en inspecteren door de Consument;
- Een Product af te laten nemen of te laten leveren;
- Een betaling ontvangen en aan de Verkoper door te storten minus de courtage;
- Klachten omtrent het Product naar eigen inzicht namens de Verkoper af te handelen;
- Alle andere handelingen die naar het inzicht van SL nodig zijn om een Overeenkomst te kunnen sluiten;
- Alle handelingen die naar het inzicht van SL nodig zijn voor een goed verloop van de veiling.
6.3 SL is in geen geval verplicht de Producten op de Veilingwebsite aan te bieden en garandeert in geen geval de verkoop van een Product.

7. Het Bod
7.1 Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door SL op de Veilingwebsite wordt aangegeven. De veiling geschiedt "bij opbod in combinatie met afslag", tenzij SL anders bepaalt. SL is op elk moment tijdens de veiling gerechtigd de wijze waarop de veiling plaatsvindt te veranderen. SL is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van SL redelijke gronden zijn, een Bod niet te accepteren.
7.2 Na Toewijzing van een Bod is deze bindend voor zowel Koper als Verkoper. Door Toewijzing komt de Overeenkomst tot stand in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. De Consument is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Consument die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens SL en (na Toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit haar Bod jegens SL en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die het Bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
7.3 Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens SL en (na Toewijzing) jegens een Verkoper.

8. Bieden
Op grond van de eigen waarneming brengt de Consument naar gelieve een naar eigen inzicht redelijk Bod uit. Aan dit Bod is de Consument gebonden op het moment van uitbrengen. SL bepaalt of het Bod wordt Toegewezen. Aan de Toewijzing is de Verkoper gebonden.

9. De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door Toewijzing van een Bod door SL. Hierbij brengt Consument conform de Veilingvoorwaarden een Bod uit op het Product en zal conform de Veilingvoorwaarden worden bepaald welk Bod geaccepteerd wordt. SL heeft echter te allen tijde de laatste beslissing bij het accepteren van het Bod en heeft derhalve te allen tijde en naar eigen inzicht het recht een Bod af te wijzen. Aan de Overeenkomst zijn Koper en Verkoper gebonden.

10. Product
10.1 Verkoper is zich ervan bewust dat de Producten 14 dagen voorafgaande aan de veiling bij SL dienen te worden opgeslagen om te kunnen tonen aan de Consument. Tijdens deze 14 dagen voorafgaande aan de veiling is iedere geïnteresseerde gerechtigd om het Product te bezichtigen en inspecteren.
10.2 Verkoper geeft via de Veilingwebsite een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van het Product. SL heeft het recht om deze omschrijving naar eigen inzicht aan te passen en in aangepaste vorm op de website te plaatsen zodat de omschrijving beter aansluit bij het Product.
10.3 Het Product wordt door SL opgeslagen en naar het inzicht van SL passend beschermd tegen schade. SL is geen eigenaar van het Product, maar houdt het Product voor Verkoper onder zich. Verkoper is verplicht het Product binnen 7 dagen op te komen halen indien SL besluit het Product niet op de Veilingwebsite te plaatsen, of van de Veilingwebsite te verwijderen.
10.4 De Verkoper waarborgt dat het Product vrij is van bezwarende rechten die derden jegens Verkoper hebben (meer in het bijzonder pandrechten).

11. Conformiteit en Garantie
11.1 Het Product kan gebruiksslijtage vertonen en in geen geval is door Verkoper een nieuwstaat gegarandeerd. Wel dient het Product deugdelijk te zijn en dient het te kunnen worden gebruikt waarvoor het bedoeld is. Verkoper is ervan op de hoogte dat SL niet aansprakelijk is voor gebreken in het Product of onbruikbaarheid van het Product. SL verkoopt het Product in dezelfde toestand als waarin de Verkoper het Product aan SL onderbrengt voor verkoop.
11.2 In geval van een klacht door een Consument, is SL juridisch slechts bemiddelaar, geen eigenaar en derhalve in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het Product of de Overeenkomst met zich meebrengt. Verkoper vrijwaart SL voor alle aansprakelijkheid die gepaard gaat met claims van Consumenten, Kopers of van derden op grond van de Overeenkomst of met betrekking tot het Product.
11.3 De Verkoper staat in voor deugdelijkheid en conformiteit van het Product en de omschrijving zoals doorgegeven aan SL. In het geval dat het Product (verborgen) gebreken vertoont dusdanig dat indien de gebreken op het moment van bieden aan de Consument bekend waren geweest, de Consument naar alle redelijkheid een aanzienlijk lager Bod zou hebben gedaan of in zijn geheel van een Bod zou hebben afgezien heeft de Consument het recht dit binnen twee weken kenbaar te maken. SL zal dan naar eigen inzicht het Product terugnemen en vergoeden aan de Consument. De Verkoper is in dit geval verplicht het Product terug te nemen en SL de Verkoopprijs terug te betalen. Hierbij zullen alle kosten die SL redelijkerwijs moet maken om het Product terug te nemen en te vergoeden door Verkoper aan SL vergoed worden.

12. Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van SL voor indirecte schade is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van SL
12.2 De aansprakelijkheid van SL voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van SL wordt gedekt en uitgekeerd, en in geval de schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt tot een maximaal bedrag van de Verkoopprijs van de Overeenkomst of bij afwezigheid hiervan.

13. Eigendom en risico
13.1 SL is enkel houder van het Product voor Verkoper. Hierbij houdt SL het Product in een nader te bepalen plaats voor de bezichtiging en inspectie door de Consument. Eigendom en risico liggen tot het moment van levering en volledige betaling bij de Verkoper.
13.2 SL draagt zorg voor een degelijke opslag van de Producten en verplicht zich het Product te verzekeren voor de duur dat het Product zich in een nader te bepalen plaats van SL bevindt. Het Product is passend verzekerd tegen bijvoorbeeld diefstal, waterschade en brand tegen een bedrag dat volgens SL redelijk is gezien de toestand van het Product.
13.3 Het risico en eigendom van het Product gaat over op het moment dat de Koper de volledige Verkoopprijs heeft betaald aan SL.
13.4 Indien het Product reeds op de Veilingwebsite te koop wordt aangeboden en er nog geen Overeenkomst is gesloten, is Verkoper alleen gerechtigd een Product terug te nemen indien hiervoor een betaling van 10% van de door Verkoper aangegeven minimale vraagprijs aan SL wordt betaald. De eventuele extra kosten die SL moet maken om het Product van de Veilingwebsite te halen of de tijd die SL reeds in de voorbereiding van de veiling heeft gestopt, dient dan door Verkoper te worden vergoed.

14. Betaling
14.1 Verkoper wordt direct op de hoogte gehouden van de Toewijzing van een Bod. Verkoper is ervan op de hoogte dat betaling door de Consument aan SL geschiedt. SL verzendt aan Verkoper een factuur voor de door de Verkoper verschuldigde courtagekosten (zoals aangegeven op het artikelformulier),, één en ander te vermeerderen met BTW. SL zal vervolgens de Verkoopprijs aan de Verkoper doorstorten, hierbij heeft SL het recht om de courtagekosten direct te verrekenen.
14.2 SL zal binnen 14 dagen na het ontvangen van de Verkoopprijs van de Consument de betaling aan Verkoper doorzetten.
14.3 Indien SL geen betaling ontvangt van de Koper en zij een incassoprocedure moet starten, zal Verkoper zijn betaling ontvangen binnen 8 dagen nadat SL de Verkoopprijs ontvangen heeft.
14.4 In het geval dat een incassoprocedure niet tot het gewenste resultaat leidt is SL niet verplicht de Verkoopprijs van het Product aan Verkoper te vergoeden. Verkoper heeft dan het recht om het Product terug te nemen, of opnieuw te laten herveilen door SL. In geen geval is SL in dit geval schadeplichtig jegens de Verkoper.

15. Overige bepalingen
15.1 SL houdt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen inzicht beslissingen te nemen inzake het accepteren, plaatsen en verwijderen van een Product op de Veilingwebsite, het accepteren van een registratie van een Verkoper, het accepteren van een Bod van een Consument of het Product te doen herveilen zonder hiervoor opgaaf van reden te doen. Maakt SL gebruik van voornoemd recht dan is SL hiervoor nimmer schadeplichtig.
15.2 Indien zich omstandigheden voordoen waardoor afname of levering van een Product, of de werking van de Veilingwebsite niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht voor een periode die langer dan 30 dagen duurt, heeft SL het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk te ontbinden zonder hiervoor gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
15.3 Er is sprake van overmacht in de volgende niet limitatieve situaties: brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, staking van personeel of hulppersoneel.
15.4 SL behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen.
15.5 Persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door SL nimmer aan derden verstrekt zonder toestemming van de Consument, Koper of Verkoper, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. Zie hiervoor onze privacyverklaring op de Veilingwebsite.

16. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en hieruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank te Oost-Brabant (’s-Hertogenbosch).