Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij, Second Luxury B.V. vragen, bij het gebruik van ons platform om uw persoonlijke gegevens op te geven. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de identiteit van u als natuurlijk persoon. Voordat u deze gegevens aan ons doorgeeft verzoeken wij u deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op deze website en alle diensten en producten die geleverd worden aan de gebruiker van de website. Deze verklaring regelt de verzameling en het gebruik van alle data die wij in ons bezit hebben.
Alle door Second Luxury B.V. verzamelde persoonsgegevens zullen binnen de grenzen van de wet, gebruikt worden in het kader van de bedrijfsvoering van Second Luxury B.V. Hiervoor worden elektronische of geautomatiseerde middelen gebruikt.

Het doel van de verzameling van data
Het doel van de verzameling en verwerking van de data is om gebruik te kunnen maken van de website en ter uitvoering van de koop en levering van producten. Door middel van registratie krijgt u toegang tot de diensten en producten die worden aangeboden door Second Luxury B.V. Ook kan de data worden gebruikt om te kunnen communiceren met u of om navigatie van de website te faciliteren.
De data kan gebruikt worden voor statistische analyses in welke vorm dan ook, om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Daarnaast kan, met specifieke toestemming, de data ook gebruikt worden voor marketingcommunicatie uitingen, promotionele uitingen of voor markt- of tevredenheidsonderzoeken.

Verwerking van de data
Alle verwerkingen van data vinden plaats binnen de Nederlandse grens. Uw gegevens zullen op elektronische of anders geautomatiseerde wijze verwerkt worden.
Second Luxury B.V. kan in de volgende gevallen de persoonsgegevens of verkeersgegevens van u aan derden verstrekken:
1) Ter incasso van openstaande vorderingen
2) Ten behoeve van het onderzoek naar de kredietwaardigheid en betalingsgedrag van de gebruiker
3) In het kader van specificatie van de facturen, tenzij met de gebruiker iets anders is overeengekomen;
4) Ten behoeve van het uitbesteden van werkzaamheden van , waaronder begrepen het opnemen van contact met gebruikers;
5) In bepaalde noodzakelijke gevallen aan hulppersonen die Second Luxury B.V. helpen bij de uitvoering van de website of haar diensten en producten;
6) Commerciële partners, maar niet zonder expliciete toestemming van de gebruiker.

In ieder geval wordt data van gebruikers die zich als verkoper registreren niet doorgespeeld aan koper, tenzij hiervoor juridische grond aanwezig is en nooit voordat de verkoper hiervan op de hoogte is gesteld.

Verplichte en optionele data verschaffing
De te verzamelen data kan worden verdeeld in verplicht en optioneel, zoals aangegeven bij de registratie procedure. De verplichte data is benodigd voor het leveren van het product of dienst door Second Luxury B.V. en zonder deze data is dat niet mogelijk. De overige data wordt verzameld om de producten en diensten van Second Luxury B.V. te verbeteren. U bent vrij om deze data al dan niet te verschaffen.

Data van derden
Indien u namens derden producten en/of diensten afneemt van Second Luxury B.V. bent u verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Daarnaast bent u verplicht toestemming te hebben gekregen van de derde partij voor het gebruik van de data. U blijft als enige aansprakelijk voor de juistheid van deze data en voor het gebruik hiervan.

Opslag van data en beveiligingsmaatregelen
Second Luxury B.V. spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw data te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
Daarnaast wordt data nooit langer opgeslagen dan noodzakelijk is.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens in een logboek bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Facebook en Twitter
Op de site van Second Luxury B.V. zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Het is mogelijk dat Facebook en Twitter ook gebruik maakt van uw gegevens. Lees voor meer informatie de privacy verklaring van Facebook en Twitter zelf.

Nieuwsbrief
Second Luxury B.V. biedt een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws op het gebied van de nieuwste tweedehands producten op onze website, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien Second Luxury B.V. uw gegevens op heeft geslagen, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Second Luxury B.V.
Kleine Berg 65
5611 JT Eindhoven

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
 
Onze disclaimer kunt u HIER openen.